فرشته حضرتی

مولانا بحر الدین باعث شهید همیشه جاوید  

 

 

یازدهم دلو سال مصادف است با سالروز شهادت اندیشمند توانا، مبارز آگاه وهدفمند شهید مولانا بحر الدین باعث که در یازدهم دلو سال فرشته حضرتی1357 خورشیدی، توسط رژیم مزدور وخون آشام حفیظ الله امین درزندان پلچرخی کابل به شهادت رسید. مولاناباعث از پیشگامان نهضت آزادی خواهی مردم افغانستان بود که بادرک عمیق وعالمانه از رخدادهای خونین تاریخ افغانستان و با شناخت دقیق ازجامعه استبداد زده ی افغانستان بستر مبارزه ملی را علیه نابرابریها وستم افروزیهای استبداد تاریخی فراهم آورد. او ازجمله معدود کسانی بود که همراه با چهره های نامدار علمی و فکری ازجمله شهید سید اسمعیل بلخی، غلام محمد غبار، محمودی، نیازی، شهید اسمعیل مبلغ، شهید طاهر بدخشی ، شهید مجید کلکانی و جمع کثیری از روشنفکران رسالتمند و آگاه برای ایجاد بستر مبارزه ملی تلاش ورزید و به روشنگری پرداخت. سهم ونقش شهید مولاباعث در تعریف وتدوین چهار چوبهء مبارزه علیه نظام استبدادی هدایت کننده و جهت دهنده بود، به گونه ای که خود همیشه درمحور توجه یاران ودوستان همرزمش قرار داشت.

شناخت ودریافت فکری مولانا باعث از تسلسل استبدادو اوضاع اسفبارجامعه و همچنان تعهداو دربرابر مردم حاصل تماس مستقیم ذهنی وعملی او با تاریخ و واقعیت های متکثر افغانستان بود. ایجاد نظام عادلانه سیاسی که درآن تمام مردم افغانستان سهیم بوده  وبه آن احساس تعلق نمایند، نهادینه شدن ارزشهای دموکراتیک و شهروندی، برچیده شدن تبعیض و آپارتاید قومی از رفتار دولت و انکشاف وتوسعه متوازن اقتصادی به منظور تامین رفاء اجتماعی و فقر زدایی، عصاره وشالوده ی فکری و آرزوهای او را شکل می بخشید. اوخود متعلق به محروم ترین بخشی از جامعه بود که محرومیت، محکومیت تاریخی و ستم افروزیهای استبداد را باگوشت وپوست لمس کرده بود و آرزوهای برباد رفته و زخم های خونین مردم را فریاد میکشید. او فریفته و شیفته ء سعادت و خوشبختی مردم وشکوفایی وطنش بود که تمام توان وتفکرش را دراین راستا هزینه کرد وبرای بیداری مردم و برافراشتن پرده های ضخیم از روی جنایات استبداد تلاش ورزید ومبارزه کرد.

تلاشهای رهبری کننده وافکار واندیشه های آزادیبخش مولانا باعث و یاران او که دربستر  جریان عدالت خواهی درافغانستان مثل آفتاب می درخشید، سبب نگرانی وتشویش رژیم حفیظ الله امین را فراهم آورد که این رژیم به دلیل ماهیت ضد انسانی اش درنخستین روزهای اقتدار سیاسی اش، مولانا باعث و جمع کثیری از یاران همرزم اورا به شهادت رساند. رژیم خون آشام حفیظ الله امین با این تصورکه می تواند با کشتن ونابودی رهبران وبنیانگذاران جریان عدالت خواهی، تفکر واندیشه های عدالت خواهی را نابود نماید،  کشتار وسیع و سیستماتیک روشنفکران و اقشار مختلف جامعه را به اجرا گذاشت که در دوران اقتدارسیاسی این رژیم، صدها هزار انسان درپلیگونهای پل چرخی و سایر ولایات افغانستان دفن خاک گردیدند. هرچند که مولانا باعث و یاران همرزم او از بستر جریان عدالت خواهی پرکشیدند، اما نهضتی که آنان بنیانگذاری کرده بودند و افکار واندیشه هایی که آنها درپای آن جان سپردند، طوفنده تر از پیش ادامه یافت.

اندیشه های ماندگار و آرزوهای برحق مولانا باعث ویاران همرزم او در حرکت ها وقیام های خودجوش مردمی علیه رژیم خون آشام ادامه یافت که به زودی به یک موج طوفنده وحرکت عظیم مردمی مبدل گردید. این حرکت مردمی همان جهاد برحق مردم افغانستان بود که بسترفکری آن را  افکار و تلاشهای هدفمند مولانا باعث و سایر یاران همرزم او فراهم آورده بود. هرچند که مولانا باعث ویاران او آماج رگبار گلوله های رژیم خون آشام حفیظ الله امین قرار گرفتند اما بسیاری از آرزوها وآرمانهای او و یا ران همرزم او در جهاد  ومقاومت بی بدیل قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود تحقق پذیرفت وتبلور یافت. شهید احمدشاه مسعود درحقیقیت پرچمدار اندیشه های آزادیبخشی بود که مولانا باعث وسایر مبارزین راه آزادی برای تحقق آن مبارزه کرده بودند. اکنون که سالها از پرواز وعروج خونین آنان میگذرد اما اندیشه های انسانی وماندگار آنان همچنان به عنوان یک جریان سیال فکری ادامه دارد و در اندیشه و رفتار هرانسان دردمند و آزادیخواه این سرزمین تبلور وتجلی می نماید.

روح آنان شاد و یاد شان گرامی باد.

 

فرشته حضرتی

28جنوری2009   سویدن